آجر نسوز کوره ای (کامل)

آجر نسوز نما

از آنجا که مواد به کار رفته در آجر نسوز آریا به گونه ای است که این آجرها از جذب آب پایینی برخوردار هستند در نتیجه نسبت به آجرهای دیگر آلودگی را کمتر و دیرتر جذب می کنند.

از آنجا که مواد به کار رفته در آجر نسوز آریا به گونه ای است که این آجرها از جذب آب پایینی برخوردار هستند در نتیجه نسبت به آجرهای دیگر آلودگی را کمتر و دیرتر جذب می کنند.

آجرنسوز ال

از آنجا که مواد به کار رفته در آجر نسوز آریا به گونه ای است که این آجرها از جذب آب پایینی برخوردار هستند در نتیجه نسبت به آجرهای دیگر آلودگی را کمتر و دیرتر جذب می کنند.

آجر نسوز کف

از آنجا که مواد به کار رفته در آجر نسوز آریا به گونه ای است که این آجرها از جذب آب پایینی برخوردار هستند در نتیجه نسبت به آجرهای دیگر آلودگی را کمتر و دیرتر جذب می کنند.